Evsel Biyolojik Atık Arıtma Sistemleri

            Firmamız endüstriyel atık su arıtma konusundaki tecrübe ve birikimlerini üretime dönüştürmeyi hedeflemiş ve bunu hayata geçiren bir firmadır. Biyolojik atık su arıtma, proses su arıtma, içilebilir su elde etme, konusunda geniş be tecrübeli ekibimizle deneyimlerimizi müşterilerimize aktarmaktayız. Her türlü su arıtma konusunda teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir firmayız.

  Su Arıtma Sistemleri

  -Biyolojik arıtma

 -Fiziksel arıtma

 -Kimyasal arıtma

 -İleri Arıtma

  Biyolojik Arıtma

            Atık sularda bulunan organik bileşenlerin, bakterilerden ayrıştırılarak temiz su elde etme yöntemidir. Endüstriyel atık su biyolojik arıtma sistemleri için PH sıcaklık değerleri, çözülmüş oksijen, zehirli maddelerin belirli parametreler ölçülerinde tutulması işlemidir. Bunlar aktif çamur, biyofilm, stabilizasyon havuzlarıdır. Aktif çamur ünitelerinde dengeleme, havalandırma, çöktürme ve dezenfekte etme sistemleri uygulanmaktadır. Aktif çamur sisteminde heterojen karışımlarla elde edilen biyolojik işlemlerdir.

            Biyolojik arıtma ise, organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla oluşturulur. Organik maddeler parçalanarak, H2O ve CO2 e dönüşürler. Bu maddelerin oksitlenmesi sonucunda, biokütleye dönüşür. Bu sisteme göre, biokütlelerin bir kısmı çöktürülürken, fazla çamur sistemden atılır. Bu sistemde mikroorganizmalar son derece önem taşır.

  Fiziksel Arıtma

  Atık sularda bulunan kirli maddelerin, bazı fiziksel yöntemler uygulayarak atık sulardan alınıp uzaklaştırılması işlemleridir. Atık sularda bulunan katı maddelerin stabilize edilip arıtma sistemi içinde kirlilik oranlarını azaltarak manuel ve otomatik olarak uygulanmaktadır. Daha sonra dengeleme havuzlarında kirlilik oranları azaltılır. En son olarak da sudan daha çok olan katı partiküllerin yer çekimi etkisiyle çöktürülür.

  Kimyasal Arıtma

            Endüstriyel atık su arıtma sistemleri olarak kimyasal arıtma sistemleri, suda çözülebilen veya askıda tutulan maddeleri fiziksel değişime uğratarak çökmelerini sağlamaktır. Kimyasal arıtmada PH değeri stabil olan suya kimyasal maddeler atılarak çamur haline getirilir ve çamurla birlikte atılmaları sağlanır. Kimyasal arıtma sistemlerinde, Asidik ve bazik atık suların istenilen PH dengesini sağlamak için atık su içine bazı asit ve temel maddeler karıştırılarak nötralizasyon işlemi yapılır. Ardından koagülanları atık suya ilave ederek flok oluşturma işlemi gerçekleştirilir. En son olarak da ekogülasyon işlemi yapılır. Bu işlem de atık suyun hızla karıştırılarak mikro taneciklerin bir araya getirilerek karıştırılmaları sağlanır.

  İleri Arıtma

            İleri artma sistemi de biyolojik arıtma sistemleri içinde yer alır. İleri arıtma işlemlerinden ilki defeksiyon işlemidir. Bu işlemde suda bulunan bütün bakteri virüslerin temizlenerek yok edilmesi işlemidir. Azot giderme, fosfor giderme, filtrasyon ve iyon değiştirme de ileri arıtma sistemleridir.

            Nüfus artışı, endüstri ve sanayide oluşan atık sular doğanın ekolojik dengesini bozmuştur. Özellikle kirlilik boyutundaki artık, insan sağlığını tehdit eder durumdadır. Bundan dolayıdır ki atık suların uzaklaştırılmasından önce içinde bulunan insan ve doğaya zarar verebilecek toksin ve zararlı mikroorganizmalardan arıtılarak uzaklaştırılma mecburiyeti doğmuştur. Biyolojik arıtmanın sonucunda atık sularda bulunan zararlı mikroorganizmaları katılaştırarak uzaklaştırmaktır.